Lovecké potřeby - specialista na termovize a NV (InfiRay, Hikmicro, Night Pearl, Pard, ZEISS, Pulsar)
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá, 9-18 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Michal Forman, se sídlem Za Humny 1/293, 696 04 Svatobořice-Mistřín, identifikační číslo: 87403994,DIČ: CZ8501154706 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na výše uvedené internetové adrese www.jmfshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen„ webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěných na shora uvedené adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží včetně DPH. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

5. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

6. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit nebo závazně objednat či dokončit objednávku“ v posledním kroku objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9. Do okamžiku odeslání objednaného zboží prodávajícím může kupující objednávku zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané elektronickou poštou. Kupující je oprávněn ověřit stav vyřizování objednávky prostřednictvím kontaktů na elektronickou poštu nebo telefon uvedených v těchto podmínkách.

10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Cena zboží a Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6940541031/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 10,Millennium Plaza, 117 21 Praha 1 (dále jen „ účet prodávajícího“)

4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a doručení zboží. Zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

9. Provozovatel (dále jen prodávající) si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí prodávající kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být předáno k poštovní přepravě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebováno, nebude v původním obalu či bude částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující (viz. ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).

3. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 2. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo stejným způsobem jakým od něj kupní cenu přijal. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to rovněž v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Při odstoupení od kupní smlouvy, kde byla za zvýhodněnou cenu či zdarma poskytnuta
fotopast BUNATY MINI,
Střelecká slucháta či jiný BONUS a nebylo vráceno, účtuje prodávající částku 2800Kč

8. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti dodání zboží, neakceptaci změny ceny ze strany kupujícího, opakované nevyzvednutí objednávky aj.

VI. Přeprava a dodání zboží

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že kupující nesdělí požadavek na způsob dopravy, je kupující povinen vyzvednout si zboží na své náklady v sídle prodávajícího; za tímto účelem kupující v objednávce uvede adresu sídla, ve které si zboží vyzvedne. V případě, že kupující uvede požadavek na doručení zboží, je povinen uvést platnou doručovací adresu. Náklady na dopravu zboží včetně DPH jsou uvedeny na webové stránce.

2. Při osobním odběru činí dodací lhůta pět (5) dní, při požadavku na doručení je prodávající povinen předat zboží přepravci. Dodací lhůty přepravců jsou uvedeny na jejich internetových stránkách.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného kupujícím zvoleného dopravce do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu, či zaplacením kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. Všechny ceny dopravy a platby jsou vyčísleny v objednávkovém formuláři vč. DPH.

8. Dostupnost zboží uvedená na internetových stránkách www.JMFshop.cz je orientační a může se lišit v závislosti na druhu zboží

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a provedení smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a provedení pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, a je vhodná pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v předchozím odstavci (dále jen „vadná věc“ nebo „vada věci“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci vadě věci věděl nebo vadu věci sám způsobil. Skrytá vada věci, která se projeví během dvou (2) let ode dne převzetí věci, se považuje za vadu věci existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla Michal Forman, Za Humny 1/293, 696 04 Svatobořice - Mistřín.

6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající kupujícímu, kdy právo uplatnil, a to neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však ve lhůtě tří (3) dnů elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce; stejně prodávající potvrdí provedení opravy a dobu jejího trvání.

7. V případě oprávněné reklamace hradí dopravu zboží k reklamaci prodávající.

8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Lhůta běží od okamžiku doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

9. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno u zboží jinak.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny a dodání zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Vztah prodávajícího a kupujícího neupravený kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prodávající je povinen respektovat právní předpisy na ochranu osobních údajů a řídí se následujícími Zásadami pro zpracování osobních údajů

X. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena:

3. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

4. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

5. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

6. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojdeli k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na požádání přístupná.

XIII. Ostatní

1.Při objednávce nad 100 000Kč prodávající vyžaduje zálohu ve výši 50% hodnoty objednávaného zboží. Zálohu zasílejte na

účet č. 6940541031/2010, VS - číslo objednávky

2. Některý nabízený sortiment lze použít pouze samostatně. Jejich připojení ke zbrani, popř. použití se zbraní je zákonem zakázáno. (např. svítilna na puškohledu, noční vidění místo puškohledu aj.

3. Veškeré řezbářské práce včetně všech uvedených sortimentů v eshopu, jsou službou, na které se nevztahuje odstoupení od smlouvy do 14 dnů

XIV. Odpady a obaly

 1. Všichni naši dodavatelé plní povinnosti vyplívající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

 2. V ceně elektrozařízení, akumulátoru či baterie je zahrnut recyklační poplatek

 3. Veškeré zakoupené elektrozařízení, baterie či akumulátory s ukončenou životností předejte na místa zpětného odběru.
  Seznam odběrových míst naleznete ZDE:
  -
  https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/
  -
  www.remasystem.cz/sberna-mista

 

!! UPOZORNĚNÍ !!

!!! POZOR !!! při vkládání baterii do termovizí na POLARITU baterií !!!

Při změně polarity může dojít k nefunkčnosti termovize - nespadá do zákonné záruky!Dne 1.7.2022

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

JMFshop.cz

Podlesí 24       POUZE VÝDEJNÍ MÍSTO

624 00 Brno

--------------------------------------------

Výdejní místo - SERVIS a REKLAMACE 

ZA Humny 1/293, Svatobořice 69604

Kontakt
Zákaznická podpora
Po-Pá, 9-18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz